Általános szerződési feltételek

 

  1. A feltételek érvényessége:

 

Kelem Attila e.v. (továbbiakban, mint Vállalkozó) és a Megrendelő (továbbiakban, mint Megrendelő) között minden szerződéses kapcsolatra az Általános Szerződéses Feltételek a mérvadók.

Jelen szerződésben leírt feltételek tájékoztató jellegűek, helyszíni felmérés és személyes tájékoztatás után egyéni szerződés jön létre, melyet írásban kell lefektetni.

 

  1. Ajánlat és megrendelés

 

A kalkulációs célra megküldött árajánlatkéréseket a Vállalkozó 5 munkanapon belül elkészíti, és a Megrendelőnek megküldi. Az árajánlathoz kapcsolódó általános dokumentumok, ábrák, rajzok a tájékoztatást segítik és nem minősülnek kötelező érvényűnek, amíg kalkulációs célra megküldött árajánlatkérést kért a Megrendelő. A Vállalkozó által készített árajánlatok, ha azt külön nem határozzák meg, maximum 30 napig érvényesek. A Megrendelő kötelessége az árajánlatban szereplő darabszámok, és mennyiségek számszaki ellenőrzése, és amennyiben eltérést tapasztal, arról a Vállalkozót tájékoztatni és új ajánlatot kérni köteles. Amennyiben az árajánlat megrendelésre kerül, az Vállalkozó megrendelés feldolgozása során, de még annak visszaigazolása előtt jogosult a megrendelés módosítására, és erről köteles tájékoztatni a Megrendelőt. A Vállalkozó a megrendelőlapon rögzíti, a megrendelés sorszámát és elkészülési határidejét, melyet visszaigazolásként a Megrendelőnek írásban megküld. A megrendelés a Vállalkozó írásbeli visszaigazolásával válik kötelező érvényűvé. Írásos visszaigazolásnak minősül a faxon vagy e-mailben megküldött értesítés is. Szóban leadott megrendelések tartalmára a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal, azokról írásbeli visszaigazolást nem küld!

A Megrendelőlapon és/vagy Vállalkozási szerződésben rögzített megrendelések kötelező érvényű szerződési ajánlatoknak tekintendők. A munka megkezdése után a megrendelés módosítására és törlésére csak úgy van lehetőség, hogy a Megrendelő köteles megtéríteni azt a munka-, és alapanyag költséget, ami a módosítás/visszamondás pillanatáig felmerült, továbbá vállalja a módosított méretek alapján újragyártott termékek költségét.

 

  1. Árak

 

Az árkalkulációt minden esetben személyes helyszíni felmérés előzi meg.

 

  1. Teljesítési határidők

 

A kötelező érvényű szállítási vagy teljesítési határidőket írásban szükséges meghatározni. Ha a teljesítés olyan okok miatt késik, melyért a Vállalkozó nem tehető felelőssé (közlekedési zavarok, sztrájk, tűz-, és vízkárok, áramkimaradás és egyéb üzemzavarok, hatósági intézkedések, anyaghiány vagy más elháríthatatlan esemény miatt részben vagy egészben késik) akkor, a Vállalkozó jogosult a teljesítési határidőt az akadályoztatás időtartamával pótlólagosan meghosszabbítani. Ha az akadályoztatás 8 hétnél tovább tart a Megrendelő jogosult a szerződés még nem teljesített részére vonatkozóan visszalépni. A felek egyedi megállapodás keretén belül, a megrendelés leadása alkalmával, de annak visszaigazolása előtt, írásban állapodhatnak meg kötbér fizetésében.

 

  1. Jótállás

 

A Vállalkozó által forgalmazott árnyékoló berendezések anyaghibájára vonatkozó jótállási igény az áru átvétele alkalmával vagy a garanciajegyen és/vagy számlán feltüntetett időponttól számítva – rendeltetésszerű használat mellett – 1 évig érvényes.

A Megrendelő által beépítésre átadott vagy használt tárgyak esetén a szavatosság az átadásra került alkatrészekre, és az ezekből adódó egyéb meghibásodásokra nem vonatkozik. A Megrendelő az elkészült termék átvétele alkalmával haladéktalanul megvizsgálja azt és a megállapított hibákat azonnal, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban jelzi a Vállalkozónak. Ha a Megrendelő a termék működtetése során hibát észlel, azt köteles azonnal a Vállalkozó részére jelezni. Amennyiben a hibát megállapították, de annak elhárítása a helyszínen nem lehetséges, úgy az árnyékoló további működtetése tilos. Ha a termék további használata során nagyobb kár keletkezik, úgy annak javításából adódó többletköltségek a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő köteles az összes információt, a vizsgálandó dokumentumokat és elemeket a Vállalkozó rendelkezésre bocsátani, melyek a hiba megállapítását lehetővé teszik. Ha a Vállalkozó nem állapít meg hibát, a vizsgálat költségeit a Megrendelő viseli. A hiba felismerése után a Vállalkozó jogosult javítással próbálkozni, vagy új teljesítésre. A Vállalkozó a garancia idő lejárta után további 1 év szavatosságot vállal.

 

 

  1. Fizetés

 

A Vállalkozó számlái a kiállítás napján készpénzzel, vagy átutalással fizetendők. A megvalósult megrendelés teljesítések esetén a Vállalkozó jogosult a már megtörtént teljesítéseket kiszámlázni. Amennyiben a Megrendelő a teljesítések esetén fizetési kötelezettségeit határidőre nem teljesíti, vagy a Vállalkozónak alapos kétsége merül fel a Megrendelő fizetőképességét illetően, akkor a Vállalkozó jogosult a további teljesítéseket visszatartani, vagy kizárólag utánvéttel a Megrendelő költségére végrehajtani. Ha a Megrendelő fizetési késedelembe kerül a Vállalkozó jogosult az adott időponttól kezdődően az MNB mindenkori alapul szolgáló kamatlábánál 10%-al magasabb kamatot kérni kártérítésként, melyet a Vállalkozó a Megrendelő felé késedelmi kamatként számláz ki.

 

  1. Alkalmazható jog, illetékesség

 

A fenti üzleti feltételekre, valamint az egész jogviszonyra Magyarország jogrendszere az irányadó. Ameddig a Megrendelő a kereskedelmi törvénykönyv szerint teljes jogú vállalkozó, jogi-, vagy természetes személy, vitás ügyben a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság a kizárólagos illetőségű. Amennyiben az üzleti feltételeknek egy rendelkezése vagy egyéb megállapodások érvénytelenné válnak az összes többi rendelkezés vagy megállapodás érvényben marad.

 

  1. Hibás teljesítés, Teljesítési igazolás

 

Amennyiben a megrendelés teljesítését követő 5 munkanapon belül a megrendelő írásban nem emel kifogást a termékek minősége ellen, úgy azokat megfelelőnek ítélte. Későbbiekben nem hivatkozhat hibás teljesítésre. A számla teljesítésének ezt kifogásként nem hozhatja fel.

 

Kelt.: Szigetszentmiklós, 2020. 02. 17.

Hatálybalépés: Szigetszentmiklós, 2020. 02.17.