Adatkezelési-és Cookie tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, hogy jelen Tájékoztatót olvassa el figyelmesen! Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

 1. ADATKEZELŐ

Az adatkezelő neve:           Kelemen Attila

Az adatkezelő címe:            2310 Szigetszentmiklós, Kéktó u. 49.

Az adatkezelő elérhetőségei:

E-mail: tutiredony@gmail.com

Honlap: http://tutiredony.hu

 

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE WEBLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ ESETÉN

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

A regisztrációnál megadott személyes adatok

Név, cégnév, email-cím, telefonszám

kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE WEBLAPRÓL TÖRTÉNT E-MAIL KÜLDÉS ESETÉN

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Az e-mail küldés során megadott személyes adatok

Név, e-mail cím

Kapcsolattartás, a kapott e-mail-re történ reagálás

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján 

Önkéntes, érintett hozzájárulása

A válasz e-mail küldésétkövető 1 hét

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE HONLAP HASZNÁLATA SORÁN (Cookies)

Cookie típusa

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Munkamenet cookies1

__blank

A honlap megfelelő működésének biztosítása

Ez a cookie-a folyamat azonosítás és terhelés elosztásáért felel

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés

1 hónap

1A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciókban, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezése. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül.

Legtöbb esetben minden böngészőben alapértelmezetten engedélyezettek a cookies, amelyet böngészője beállításaiban tud megváltoztatni. Bővebb információkért keresse fel böngészője támogatási webhelyét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cookie-k alkalmazásának letiltása, törlése a honlap nem megfelelő működéséhez, megjelenéséhez vezethet.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE

Adatvédelmi incidenseket a következő címen lehet bejelenteni: tutiredony@gmail.com

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

Az adatok kezelésére, feldolgozására Kelemen Attila ev., munkatársai jogosultak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban történik. A szervezésével kapcsolatban összefüggő a szolgáltatások biztosításához szükséges adatkezelések és az alkalmazott adatfeldolgozókról az Adattovábbítás pontban olvashat.

 1. AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési tevékenység során az Ön rendezvényen történő mozgását nyomon követjük (Ki melyik előadást nézi meg). Ez segíti Kelemen Attila ev., munkáját a következő konferencia, videófilm megszervezésében, elkészítésével az előadások népszerűségének megítélésében. Ezen adatokat anonimizált, az érintettel össze nem kapcsolható módon kezeljük és tároljuk.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

Tájékoztatjuk továbbá, hogy szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

Adatfeldolgozó

Adatkezelés célja

Továbbított személyes adatok kategóriái

Evolutionet Kft.

7342, Mágocs, Széchenyi u. 75

info@evolutionet.hu

Website üzemeltetése és hozzá kapcsolódó technikai szolgáltatás támogatás.

Név, cégnév, beosztás, email-cím és telefonszám

 1. INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

Az általunk alkalmazott szervezeti és technikai intézkedésekről, továbbá a  http://www. tutiredony.hu  honlapunk használatával kapcsolatos további tájékoztatást Adatvédelmi Nyilatkozatunkban olvashat.

 1. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

 1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szervezettől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a Szervezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy Kelemen Attila ev. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Kelemen Attila ev. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 1. A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti Kelemen Attila ev.tól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet Kelemen Attila ev. abban az esetben utasítja el, ha Kelemen Attila ev. a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Kelemen Attila ev. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

 1. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait Kelemen Attila ev. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok tárolását.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha Kelemen Attila ev.személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 1. Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

 Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Kelemen Attila

Email: info@kelemenarnyekolas.hu

Postacím:

2310 Szigetszentmiklós, Kéktó u. 49

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu